Kwaliteitsmanagement

                                                                                                                   Kwaliteitsbeleid 2022

Het kwaliteitsbeleid van Custers Hydraulica BV heeft als doel producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant en aan de wet- en regelgeving die erop van toepassing is. Dit alles met in achtneming van onze drie kernwaarden Betrouwbaarheid, Innovatie en Kwaliteit. Om deze doelstelling te realiseren heeft Custers Hydraulica BV een kwaliteitsmanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd, dat in overeenstemming is met de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. De uitgangspunten voor dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

  • Betrouwbaarheid

Custers Hydraulica BV is afhankelijk van haar klanten. Tevreden klanten zijn van primair belang voor het succes van de organisatie. Middels het kwaliteitsmanagementsysteem stelt de directie zeker dat de eisen van de klanten zijn bepaald en dat eraan wordt voldaan. Door de klanttevredenheid te meten, wordt bewaakt of er aan de eisen wordt voldaan en of de klanttevredenheid verder wordt verhoogd. Risico’s en kansen, die van invloed kunnen zijn op het presteren van de organisatie in zijn algemeen, worden vastgesteld en opgepakt.

  • Innovatie

Custers Hydraulica BV verwerft en verwerkt een breed scala van opdrachten en producten. Veel van deze producten worden in nauw overleg met de klant ontwikkeld. Hiervoor is een grote mate van flexibiliteit nodig die samen gaat met een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie en bij de uitvoering van de verschillende opdrachten. Daarnaast wordt er zeker gesteld dat medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen voor de uitvoering van hun taken.

  • Kwaliteit

Proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor het managen en verbeteren van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Daarbij worden alle medewerkers betrokken bij het streven naar kwaliteitsverbetering. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in producten, processen en methodes te bewerkstelligen, waarbij klantgericht denken voorop staat. Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld waarin de te realiseren kwaliteitsdoelstellingen (inclusief verbeterdoelstellingen) worden geformuleerd in meetbare termen. Hieruit worden doelstellingen afgeleid voor alle relevante functies en niveaus binnen de organisatie. Het beleid ten aanzien van uitbesteding en toeleveranciers is gericht op het creëren van een optimale situatie in de toeleverketen. Uitbesteder en leverancier zullen bij voortduring moeten voldoen aan de eisen m.b.t. kwaliteit, levertijd, kosten en service.